Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

V súvislosti s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je HIFOL, spol. s r.o., so sídlom Rovniankova 2, 851 02 Bratislava, IČO: 35 900 148, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sro, vo vložke č. 33132/B, Kontakt: tel: +421 915 105 555, e-mail: info@hifol.sk

Rozsah a spôsob spracúvania vašich osobných údajov

 1. Aby sme Vám mohli poskytovať objednané služby alebo tovary, potrebujeme spracovať Vaše identifikačné a kontaktné osobné údaje nevyhnutné pre poskytovanie objednaných služieb a riadne plnenie zmluvy.
 2. Osobné údaje spracovávame z údajov, ktoré poskytnete pri objednávaní služieb, alebo ktoré sme získali na základe plnenia Vašej objednávky. Osobné údaje, ktoré od Vás získavame, sú primerané, relevantné a sú obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.
 3. Osobné údaje sú spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje ich primeranú bezpečnosť, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom prijatých primeraných technických a organizačných opatrení.
 4. Z našej strany nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

Zákonné dôvody a účely spracúvania Vašich osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
 2. plnenie zmluvy medzi Vami a nami podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 3. plnenie našich zákonných povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov podľa § 13 ods. 1 písm. c) Zákona,
 4. oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona.
 5. Účelom spracúvania osobných údajov:
 6. je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a nami,
 7. v oblasti účtovníctva a obchodnej agendy je plnenie našich zákonných povinností ako prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov (najmä daňových a účtovných predpisov).
 8. v oblasti obchodnej komunikácie je príprava a realizácia našich podnikateľských aktivít, pričom našim oprávneným záujmom je právo podnikať v rozsahu predmetu činnosti.

Vymedzenie osôb, ktoré môžu prísť do styku s Vašimi osobnými údajmi

 1. Osobné údaje spracovávame ako prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať tiež ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v úlohe prevádzkovateľa, a to v rámci plnenia zákonných povinností odovzdať niektoré osobné údaje správnym orgánom a štátnym úradom, ak sme k tomu vyzvaní.
 2. Pre spracovanie osobných údajov tiež využívame služby ďalších sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje iba podľa našich pokynov a na účely, ktoré sú popísané vyššie. Takými sprostredkovateľmi sú najmä poskytovatelia e-mailových a ďalších komunikačných nástrojov v prípade, keď spracúvajú osobné údaje pre sprostredkovanie našej komunikácie s Vami; osoby podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy; osoby zaisťujúce služby prevádzkovania webu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním webu; advokáti; daňoví poradcovia; účtovníci. Pri všetkých spracovateľoch dbáme o to, aby postupovali v súlade s platnými zákonmi, boli viazaní mlčanlivosťou, osobné údaje spracúvali výlučne v rozsahu uzatvorených zmlúv a primerane ich chránili v súlade s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane údajov, medzinárodných štandardov a platných predpisov.
 3. Vaše údaje nie sú zverejňované, nie sú prenášané ani spracovávané mimo krajín EÚ.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Osobné údaje uchovávame počas trvania zmluvného vzťahu a počas zákonmi stanovených dôb na ich archiváciu, po dobu potrebnú na preukazovanie právnych nárokov alebo po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu.
 2. Osobné údaje, spracúvané z dôvodu objednávky služby alebo tovarov, budú uchovávané 10 rokov od vystavenia daňového dokladu v súlade so zákonom o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Práva dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

 1. V záujme spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:
 2. právo na prístup k osobným údajom,
 3. právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov,
 4. právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne,
 5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania,
 7. právo na prenosnosť údajov, na základe ktorého môže dotknutá osoba získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov,
 8. právo podať sťažnosť u dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 9. Svoje práva si môžete uplatniť písomne na adrese sídla prevádzkovateľa alebo osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a Váš podpis; pričom dostanete jednu kópiu zápisnice.
 10. Dovoľujeme si vás upozorniť, že Vaše právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov, ktorú musíme rešpektovať. Okrem toho si podľa zákona môžu súdy, orgány činné v trestnom riadení alebo iné zákonom určené úrady potrebné informácie vyžiadať.

 Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára, alebo vyplnením a odoslaním internetového kontaktného formulára na našich stránkach (ktorým nás môžete požiadať o viac informácií o produktoch a službách, ktoré ponúkame), alebo vyplnením a odoslaním registračného formulára na našich stránkach, potvrdzujete že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Tieto Podmienky ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 25. 5. 2018, pričom sú k dispozícii elektronicky na www.hifol.eu.